Sort by
Sort by

Różnorodność

Poszanowanie różnorodności jest jedną z fundamentalnych wartości w działaniu Nestlé zarówno na szczeblu globalnym, jak i lokalnie, w Polsce.

Dlatego też w 2016 roku Nestlé sygnowało Kartę różnorodności, która jest oficjalną deklaracją tego, że firma w swoim działaniu kładzie szczególny nacisk na politykę równego traktowania m.in. bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, czy religię. Karta różnorodności jest międzynarodową inicjatywą promowaną przez Komisję Europejską, realizowaną już w 16 krajach europejskich, m.in. we Francji, w Niemczech, Belgii, Luksemburgu, Szwecji, Austrii, we Włoszech, w Hiszpanii, Irlandii, Finlandii, Estonii oraz Polsce.

W Nestlé wdrażane są rozwiązania, które promują zachowania antydyskryminacyjne i antymobbingowe. Dbamy także o gender balance i skupiamy wysiłki na promowaniu różnorodności i koncepcji równych szans dla wszystkich. Jednym z przykładów jest zobowiązanie się grupy na poziomie globalnym do wprowadzenia gender balance do 2018 roku przez zwiększenie liczby kobiet na stanowiskach zarządczych. Wymiernym efektem tej polityki w Nestlé Polska jest to, że 43 proc. jej kadry kierowniczej w stanowią kobiety. Prowadzimy również programy wsparcia młodych na rynku pracy w ramach Nestlé needs YOUth.