Sort by
Sort by

Nestlé Purina Manufacturing Operations Poland, ogłoszenie w trybie Kodeksu spółek handlowych

W dniu 25 czerwca 2019 roku Zarząd Nestlé Polska Spółka Akcyjna (dalej określanej jako „Spółka Dzielona”) oraz Zarząd Nestlé Purina Manufacturing Operations Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej określanej jako „Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 533 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: KSH), uzgodniły oraz podpisały Plan Podziału Nestlé Polska Spółka Akcyjna, sporządzony zgodnie z art. 534 KSH. Zarządy Spółek uczestniczących w podziale niniejszym udostępniają do publicznej wiadomości plan podziału o następującej treści: