Sort by
Sort by

Struktury zarządcze Nestlé w Polsce

Nestlé w Polsce to z formalnego punktu widzenia trzy spółki wpisane każda osobno do Krajowego Rejestru Sądowego – Nestlé Polska, Nestlé Waters Polska i Cereal Partners Poland Toruń – Pacific. Każda z nich ma własną Radę Nadzorczą i Zarząd, które odpowiadają przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy.

Nestlé Polska

Zgodnie z regulaminem Zarządu Nestlé Polska zarząd spółki składa się z 5 osób, w tym Prezesa Zarządu, którego powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza spółki. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza za rekomendacją Prezesa Zarządu. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Rada Nadzorcza Nestlé Polska składa się z 3 do 5 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na 3 lata.

Prezes Zarządu Nestlé Polska:

  • odpowiada za całokształt spraw związanych z działalnością spółki, kształtowanie wizerunku spółki i kontakty z mediami oraz za komunikację wewnętrzną;
  • kieruje pracami Zarządu oraz pracą Dyrektorów Działów Biznesowych i Dyrektorów pozostałych Działów;
  • nadzoruje pracę Kierowników i Szefów Administracyjnych Zakładów Produkcyjnych Spółki (Oddziałów);
  • nadzoruje pracę Dyrektorów Samodzielnych Jednostek w Spółce.

Członek Zarządu – Dyrektor Działu Finansów i Kontroli oraz Działu Podatkowego  odpowiada za całokształt spraw finansowych, wykonywanie obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości spółki, określonych w odpowiednich przepisach, i spraw podatkowych spółki oraz za działy kontrolingu, informatyki i audytu wewnętrznego.
Członek Zarządu – Dyrektor Działu Zasobów Ludzkich odpowiada za całokształt spraw pracowniczych, kadrowych i płacowych w spółce.
Członek Zarządu – Dyrektor Działu Sprzedaży odpowiada za całokształt spraw związanych ze sprzedażą produktów spółki z wyłączeniem sprzedaży lodów, odżywek dla dzieci i niemowląt, produktów Nespresso, a także produktów Nestlé Professional i karmy dla zwierząt.
Członek Zarządu – Dyrektor Działu Prawnego odpowiada za całokształt spraw prawnych spółki.
Za kwestie środowiskowe odpowiedzialny jest w spółce Dyrektor Techniczny, który formalnie nie jest członkiem Zarządu.

Nestlé Waters Polska

Tekst Statutu Nestlé Waters Polska mówi, że Zarząd składa się z jednego do sześciu członków wybieranych na okres wspólnej kadencji przez Radę Nadzorczą. Kadencja każdego członka Zarządu trwa 1 rok. Rada Nadzorcza spółki składa się z czterech członków powoływanych na okres wspólnej kadencji przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Kadencja każdego z nich trwa rok.
Zarząd kieruje spółką i reprezentuje ją na zewnątrz wobec stron trzecich. W Nestlé Waters Polska za kwestie finansowe odpowiada Dyrektor Finansowy, za środowiskowe – dyrektorzy fabryk, a za społeczne – Dyrektor Działu Zasobów Ludzkich i Prezes, który czuwa także nad całością.

Cereal Partners Poland Toruń-Pacific 

Zarząd spółki składa się z 3 do 7 członków wskazywanych przez Zgromadzenie Wspólników. Mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Zgromadzenie Wspólników może powierzyć pełnienie funkcji na rok kolejny. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. Kadencja Rady trwa 3 lata.
Za sprawy społeczne w CPP Toruń Pacific odpowiedzialny jest CEO – Dyrektor Zarządzający (który czuwa też nad całą działalnością spółki), za ekonomiczne – Dyrektor Finansowy, a za środowiskowe – Dyrektor ds. Jakości.

Zasady zarządzania Nestlé w Polsce

Nestlé w Polsce jest częścią światowego koncernu Nestlé, dlatego wszystkie polskie spółki obowiązują Zasady Zarządzania Korporacyjnego Nestlé odnoszące się do czterech obszarów: 1) praw i obowiązków udziałowców, 2) równego traktowania udziałowców, 3) praw i obowiązków zarządu i 4) informowania i przejrzystości.
Członkowie Rad Nadzorczych są powoływani przez Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy. Żaden z nich nie jest członkiem Zarządu ani nie pobiera pensji z tytułu sprawowania swojej funkcji. Członkowie Zarządów mają ustaloną w umowie o pracę stałą pensję, niezależną od wyników firmy. Bonus, który przysługuje im analogicznie do pozostałych pracowników, jest wypłacany na początku roku kalendarzowego, zgodnie z ustalonymi rok wcześniej celami biznesowymi pracownika i wynikami firmy. Zarządy spółek są kontrolowane przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i Rady Nadzorcze.

Zdefiniowane przez centrale spółek cele finansowe są weryfikowane miesięcznie w sprawozdaniach finansowych wysyłanych do centrali, a coroczne podsumowanie wyników biznesowych i zaplanowanych wcześniej projektów prezentowane jest na dorocznym spotkaniu Szefów Rynku.
Wszystkich pracowników spółek Nestlé Polska i Nestlé Waters Polska obowiązują przepisy zawarte w dokumencie „Korporacyjne Zasady Prowadzenia Działalności Gospodarczej”, a w spółce CPP w „Kodeksie postępowania CPP”.

Dodatkowo w 2007 roku została zatwierdzona i wprowadzona procedura dotycząca konfliktu interesów. Pozwala ona uniknąć konfliktu interesów pracownikom firmy, w tym członkom najwyższych organów nadzorczych. Procedura zawiera definicję konfliktu interesów, listę potencjalnych sytuacji, w których tenże występuje oraz wskazówki, co należy zrobić, jeśli do takiej sytuacji dojdzie.