Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Struktury zarządcze Nestlé w Polsce

Nestlé w Polsce to z formalnego punktu widzenia dwie Spółki wpisane każda osobno do Krajowego Rejestru Sądowego – Nestlé Polska S.A. i Cereal Partners Poland Toruń – Pacific sp. z o.o. Każda z nich ma własną Radę Nadzorczą i Zarząd, które odpowiadają odpowiednio przed Walnym Zgromadzeniem i Zgromadzeniem Wspólników.

Nestlé Polska S.A.
Zarząd Nestlé Polska S.A. składa się z 6 Członków, w tym Prezesa Zarządu, którego powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki. Pozostałych Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza za rekomendacją Prezesa Zarządu. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest odnawialna. Rada Nadzorcza Nestlé Polska S.A. składa się z 3 do 5 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na 3 lata.

Prezes Zarządu Nestlé Polska S.A.:

  • odpowiada za całokształt spraw związanych z działalnością Spółki, kształtowanie wizerunku Spółki i kontakty z mediami oraz za komunikację wewnętrzną;
  • kieruje pracami Zarządu oraz pracą Dyrektorów Działów Biznesowych i Dyrektorów pozostałych Działów;
  • nadzoruje pracę Kierowników i Szefów Administracyjnych Zakładów Produkcyjnych Spółki (Oddziałów);
  • nadzoruje pracę Dyrektorów Samodzielnych Jednostek w Spółce.


Członek Zarządu – Dyrektor Działu Finansów i Kontroli odpowiada za całokształt spraw finansowych, wykonywanie obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości Spółki, określonych w odpowiednich przepisach, i spraw podatkowych Spółki oraz za dział kontrolingu i informatyki.
Członek Zarządu – Dyrektor Działu Zasobów Ludzkich odpowiada za całokształt spraw pracowniczych, kadrowych i płacowych w Spółce.
Członek Zarządu – Dyrektor Działu Sprzedaży odpowiada za całokształt spraw związanych ze sprzedażą produktów Spółki z wyłączeniem sprzedaży odżywek dla dzieci i niemowląt, produktów Nespresso, a także produktów Nestlé Professional i karmy dla zwierząt.
Członek Zarządu – Dyrektor Działu Prawnego odpowiada za całokształt spraw prawnych Spółki.
Członek Zarządu - Dyrektor Techniczny odpowiada za kwestie techniczne i środowiskowe.
  
Cereal Partners Poland Toruń-Pacific sp. z o.o.
Zarząd Spółki składa się z 3 do 7 członków wybieranych przez Zgromadzenie Wspólników. Mandat Członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. Zgromadzenie Wspólników może powierzyć pełnienie funkcji na rok kolejny. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. Kadencja Rady trwa 3 lata.
W skład Zarządu Spółki wchodzi obecnie 4 członków, w osobach Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego, Wiceprezesa Zarządu ds. Komercyjnych – Dyrektora Marketingu CE, Wiceprezesa Zarządu ds. Pracowniczych – Dyrektora Działu ZZL – HRBP, Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora ds. Finansowych – Kontrolera Finansowego CE.

Zasady zarządzania Nestlé w Polsce
Nestlé w Polsce jest częścią światowego koncernu Nestlé, dlatego wszystkie polskie Spółki obowiązują Zasady Zarządzania Korporacyjnego Nestlé odnoszące się do czterech obszarów:

  • praw i obowiązków udziałowców,
  • równego traktowania udziałowców,
  • praw i obowiązków zarządu,
  • informowania i przejrzystości.


Członkowie Rad Nadzorczych są powoływani odpowiednio przez Walne Zgromadzenie i Zgromadzenie Wspólników. Żaden z nich nie jest Członkiem Zarządu. Członkowie Zarządów mają ustaloną w umowie o pracę stałą pensję, niezależną od wyników firmy. Bonus, który przysługuje im analogicznie do pozostałych pracowników, jest wypłacany na początku roku kalendarzowego, zgodnie z ustalonymi rok wcześniej celami biznesowymi pracownika i wynikami firmy. Zarządy Spółek są kontrolowane przez Rady Nadzorcze i odpowiednio przez Walne Zgromadzenie i Zgromadzenie Wspólników

Zdefiniowane przez centrale Spółek cele finansowe są weryfikowane miesięcznie w sprawozdaniach finansowych wysyłanych do centrali, a coroczne podsumowanie wyników biznesowych i zaplanowanych wcześniej projektów prezentowane jest na dorocznym spotkaniu Szefów Rynków.

Wszystkich pracowników Nestlé Polska S.A. obowiązują przepisy zawarte w dokumencie „Korporacyjne Zasady Prowadzenia Działalności Gospodarczej Nestlé”, a pracowników Cereal Partners Poland Toruń-Pacific sp. z o.o. w dokumencie „Kodeksie postępowania CPW.”.

Dodatkowo w 2007 roku została zatwierdzona i wprowadzona procedura dotycząca konfliktu interesów. Pozwala ona uniknąć konfliktu interesów pracownikom firmy, w tym członkom najwyższych organów nadzorczych. Procedura zawiera definicję konfliktu interesów, listę potencjalnych sytuacji, w których tenże występuje oraz wskazówki, co należy zrobić, jeśli do takiej sytuacji dojdzie.