Sort by
Sort by

Struktury zarządcze Nestlé w Polsce

Nestlé w Polsce to z formalnego punktu widzenia trzy Spółki wpisane każda osobno do Krajowego Rejestru Sądowego – Nestlé Polska S.A., Nestlé Purina Manufacturing Operations Poland sp. z o.o. i Cereal Partners Poland Toruń – Pacific sp. z o.o. Spółki Nestlé Polska S.A. oraz Cereal Partners Poland Toruń – Pacific sp. z o.o. mają Radę Nadzorczą i Zarząd, które odpowiadają odpowiednio przed Walnym Zgromadzeniem i Zgromadzeniem Wspólników. Spółka Nestlé Purina Manufacturing Operations Poland sp. z o.o. ma własny Zarząd, który odpowiada przed Zgromadzeniem Wspólników. 

Nestlé Polska S.A.

Zarząd Nestlé Polska S.A. składa się z 6 Członków, w tym Prezesa Zarządu, którego powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki. Pozostałych Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza za rekomendacją Prezesa Zarządu. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest odnawialna. Rada Nadzorcza Nestlé Polska S.A. składa się z 3 do 5 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na 3 lata.

Prezes Zarządu Nestlé Polska S.A.:

•    odpowiada za całokształt spraw związanych z działalnością Spółki, kształtowanie wizerunku Spółki i kontakty z mediami oraz za komunikację wewnętrzną;
•    kieruje pracami Zarządu oraz pracą Dyrektorów Działów Biznesowych i Dyrektorów pozostałych Działów;
•    nadzoruje pracę Dyrektorów Samodzielnych Jednostek w Spółce.

Członek Zarządu – Dyrektor Działu Finansów i Kontroli odpowiada za całokształt spraw finansowych, wykonywanie obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości Spółki, określonych w odpowiednich przepisach, i spraw podatkowych Spółki oraz za dział kontrolingu i informatyki.
Członek Zarządu – Dyrektor Działu Zasobów Ludzkich odpowiada za całokształt spraw pracowniczych, kadrowych i płacowych w Spółce.
Członek Zarządu – Dyrektor Działu Sprzedaży odpowiada za całokształt spraw związanych ze sprzedażą produktów Spółki z wyłączeniem sprzedaży odżywek dla dzieci i niemowląt, produktów Nespresso, a także produktów Nestlé Professional i karmy dla zwierząt.
Członek Zarządu – Dyrektor Działu Prawnego odpowiada za całokształt spraw prawnych Spółki.
Członek Zarządu - Dyrektor Techniczny odpowiada za kwestie techniczne i środowiskowe oraz nadzoruje pracę Kierowników i Szefów Administracyjnych Zakładów Produkcyjnych Spółki (Oddziałów). 

Nestlé Purina Manufacturing Operations Poland sp. z o.o. 

Zarząd Spółki Nestlé Purina Manufacturing Operations Poland sp. z o.o.  składa się z 3 osób: Prezesa Zarządu – Dyrektora Zarządzający i dwóch Członków Zarządu – Kontrolera Kosztów Fabryki oraz Kierownika Personalnego. 

  
Cereal Partners Poland Toruń-Pacific sp. z o.o.

Cereal Partners Poland Toruń-Pacific sp. z o.o. jest spółką typu joint venture, należącą w 50% do SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. z siedzibą w Szwajcarii oraz GENERAL MILLS INTERNATIONAL SARL z siedzibą tamże. Zajmuje się produkcją i dystrybucją płatków śniadaniowych oraz zbożowych batoników śniadaniowych, oferowanych pod marką Nestlé. Spółka Cereal Partners Poland Toruń-Pacific sp. z o.o., zgodnie z przepisami prawa handlowego, posiada własny zarząd, wyłącznie odpowiedzialny za prowadzenie spraw tej spółki.

Zarząd Spółki składa się z 3 do 7 członków wybieranych przez Zgromadzenie Wspólników. Mandat Członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. Zgromadzenie Wspólników może powierzyć pełnienie funkcji na rok kolejny. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. Kadencja Rady trwa 3 lata.

W skład Zarządu Spółki wchodzi obecnie 4 członków, w osobach Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego, Wiceprezesa Zarządu ds. Komercyjnych – Dyrektora Marketingu CE, Wiceprezesa Zarządu ds. Pracowniczych – Dyrektora Działu ZZL – HRBP, Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora ds. Finansowych – Kontrolera Finansowego CE.
 

Zasady zarządzania Nestlé w Polsce

Nestlé w Polsce jest częścią światowego koncernu Nestlé, dlatego wszystkie polskie Spółki obowiązują Zasady Zarządzania Korporacyjnego Nestlé odnoszące się do czterech obszarów:

•    praw i obowiązków udziałowców,
•    równego traktowania udziałowców,
•    praw i obowiązków zarządu,
•    informowania i przejrzystości.

Członkowie Rad Nadzorczych są powoływani odpowiednio przez Walne Zgromadzenie i Zgromadzenie Wspólników. Żaden z nich nie jest Członkiem Zarządu. Członkowie Zarządów mają ustaloną w umowie o pracę stałą pensję, niezależną od wyników firmy. Bonus, który przysługuje im analogicznie do pozostałych pracowników, jest wypłacany na koniec I kwartału, zgodnie z ustalonymi rok wcześniej celami biznesowymi pracownika i wynikami firmy. Zarządy Spółek są kontrolowane przez Rady Nadzorcze i odpowiednio przez Walne Zgromadzenie i Zgromadzenie Wspólników.

Cele biznesowe i finansowe spółek Nestlé są określane przez Centralę Koncernu w Szwajcarii, podlegają one miesięcznej weryfikacji w bieżących sprawozdaniach wysyłanych do Centrali, a coroczne podsumowanie wyników biznesowych i finansowych oraz zaplanowanych wcześniej projektów prezentowane jest na dorocznym spotkaniu Szefów Rynków, czyli Prezesów wszystkich lokalnych spółek Nestlé.

Nestlé Polska S.A. i pozostałe spółki Nestlé w Polsce są częścią regionu Europy Środkowo- Wschodniej i wraz ze spółkami siostrzanymi w Czechach, na Słowacji na Węgrzech oraz na Litwie, Łotwie i w Estonii stanowią jeden Rynek Europy Środkowo-Wschodniej podlegający Szefowi Rynku urzędującemu w Pradze.

Wszystkich pracowników Nestlé Polska S.A. oraz pracowników Purina Manufacturing Operations Poland sp. z o.o. obowiązują przepisy zawarte w dokumencie „Korporacyjne Zasady Prowadzenia Działalności Gospodarczej Nestlé”, a pracowników Cereal Partners Poland Toruń-Pacific sp. z o.o. w dokumencie „Kodeksie postępowania CPW.”.

Dodatkowo w 2007 roku została zatwierdzona i wprowadzona procedura dotycząca konfliktu interesów. Pozwala ona uniknąć konfliktu interesów pracownikom firmy, w tym członkom organów spółki. Procedura zawiera definicję konfliktu interesów, listę potencjalnych sytuacji, w których tenże występuje oraz wskazówki, co należy zrobić, jeśli do takiej sytuacji dojdzie.