Sort by
Sort by

Różnorodność, Równość i Inkluzja

zjednoczona grupa ludzi


Integralna część naszej kultury

Różnorodność, Równość i Inkluzja to nasza rzeczywistość. Szanujemy oraz wspieramy wyjątkowość i potencjał bez względu na płeć, wiek, pochodzenie, kulturę, orientację psychoseksualną czy niepełnosprawność.

Różnorodność to nieodzowna część naszej codzienności!

Wspieramy Różnorodność, Równość i Inkluzję poprzez naszą kulturę organizacyjną, pracę dla społeczności i innowacyjność.

Kultura

kobieta w pobliżu wody


Tworzymy inkluzywną kulturę, promując I zachęcając pracowników do celebrowania naszych różnic.

Społeczeństwo​

młoda kobieta z doliną w tle


Działamy włączająco, angażując się w relacje ze społeczeństwem i interesariuszami.

Innowacyjność

młody człowiek uśmiecha się


Tworząc i dystrybuując nasze produkty, myślimy o zróżnicowanych potrzebach naszych konsumentów i klientów.

 

Nasze działania na rzecz różnorodności

Globalnie koncentrujemy się na czterech obszarach DE&I: równości płci, osobach z niepełnosprawnościami, społeczności LGBTQ+ oraz mniejszościach rasowych czy etnicznych. Jako pracodawca oferujący równe szanse zapewniamy integralność i równość dla osób ze wszystkich pokoleń we wszystkich czterech filarach włączania.

Równowaga płci

Od 2001 roku jesteśmy członkiem United Nations Global Compact a w 2013 roku podpisaliśmy UN Women's Empowerment Principles, aby promować równość płci i umożliwić kobietom rozwój w miejscu pracy, na rynku i w społeczeństwie.

Poprzez nasz Gender Balance Acceleration Plan, pracujemy nad osiągnięciem równowagi płci w naszym zespole, koncertując się w szczególności na stanowiskach menadżerskich.

Gender Balance Acceleration Plan zakłada:

Równowaga_płci
 • Wsparcie wszystkich menedżerów w tworzeniu inkluzywnego miejsca pracy i zapewnienia szkoleń w zakresie nieuświadomionych  uprzedzeń.​

 • Zachęcanie do korzystania z programu płatnego urlopu rodzicielskiego Nestlé oraz elastycznego trybu pracy obowiązującego we wszystkich spółkach Nestlé.​

 • Wzmacnianie programów mentoringowych i coachingowych w celu wsparcia  kobiet o wysokim potencjale do zajmowania stanowisk leaderskich.​

 • Zatrudnianie i awansowanie większej liczby kobiet na stanowiska kierownicze.​

 • Kontynuowanie działań na rzecz równego wynagrodzenia i eliminację warunków, które powodują różnice w wynagrodzeniu między płciami.​

 • Raportowanie postępów w corocznym raporcie Nestlé na temat Tworzenia Wspólnej Wartości.

Z końcem 2022 roku udało nam się osiągnąć nasz cel jakim było zwiększenie udziału kobiet w naszych 200 najwyższych stanowiskach kierowniczych do 30%. Obecnie kobiety zajmują 45% stanowisk menedżerskich. Osiągnięcie równowagi płciowej w organizacji jest naszym niezmiennym celem.

Naszym priorytetem jest kontynuacja działań na rzecz równości płci we wszystkich obszarach naszej działalności, w tym na poziomie zarządzania.

Promujemy również równość płci w miejscach pracy naszych dostawców oraz wśród rolników, od których pozyskujemy surowce.

 

Ambasadorzy Diversity, equity & Inclusion

Nasi Ambasadorzy DEI to pracownicy Nestlé Polska, wykazujący silne zaangażowanie w promowanie równości, różnorodności i inkluzji w naszej organizacji. Cieszymy się, że w wśród Ambasadorów mamy reprezentantów różnych lokalizacji i dywizji Nestlé w Polsce, co pozwala nam na szersze zrozumienie i uwzględnienie różnorodnych perspektyw i doświadczeń.

Dzięki tej inicjatywie nasze działania na rzecz DEI są skuteczniejsze i przyczynią się do tworzenia jeszcze bardziej przyjaznego i włączającego środowiska pracy dla wszystkich pracowników Nestlé w Polsce. 

Jako główne odpowiedzialności Ambasadorów zdefiniowane mamy:

 • Edukowanie i budowanie świadomości w zakresie DEI: bycie źródłem wiedzy i wsparcia dla pracowników, aby zwiększyć ich zrozumienie tych kwestii oraz promować podejmowane aktywności;
 • Doradztwo i wsparcie: udzielanie porad i wsparcia pracownikom w zakresie różnorodności, równości i integracji. Ambasadorzy DEI służą jako punkt kontaktowy dla pracowników, którzy mają pytania, obawy lub sugestie dotyczące tych zagadnień;
 • Współtworzenie strategii i implementację ustalonych aktywności z obszaru DEI.
Respect_card

Osoby z niepełnosprawnościami

Jako członek Globalnej Sieci Biznesu i Niepełnosprawności MOP, promujemy i zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami do dołączenia do naszego globalnego zespołu. W 2020 roku podpisaliśmy The Valuable 500, zobowiązując się do:

 • Zapewnienia równych szans dla wszystkich i ciągłego rozwoju dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 
 • Promowania świadomości i zrozumienia doświadczeń osób z niepełnosprawnościami, w celu zmniejszenia nieuświadomionych uprzedzeń i stworzenia jeszcze bardziej inkluzywnego miejsca pracy.
 • Wykorzystania naszej inicjatywy NestléNeedsYOUth na rzecz budowania kariery zawodowej i rozwijania umiejętności młodych ludzi z niepełnosprawnościami.
people-disabilities-wide2

Społeczność osób LGBTQI+

Jako członek Partnerstwa ds. Globalnej Równości LGBTI (PELE) , wspieramy i promujemy równość i inkluzywność dla osób LGBTQI+ w miejscu pracy. Tworzymy środowisko, które sprzyja wyrażaniu siebie. Wprowadziliśmy polityki, wytyczne i systemy raportowania, które dodatkowo wspierają naszą kulturę szacunku. W ramach tego podejścia podejmujemy również działania mające na celu zapewnienie jednakowych korzyści, bez względu na płeć i orientację psychoseksualną.

Wspieramy Standardy Postępowania LGBTI i ONZ .Współpracujemy z organizacjami LGBTQI+ w wielu krajach, aby walczyć o prawa obywatelskie i ochronę miejsc pracy. Nasze Grupy pracownicze działające na różnych rynkach, również zapewniając bezpieczną przestrzeń do rozmów pracowników odnośnie tematów związanych z LGBTQI+. Na przykład w Nestlé UK i Irlandii, sieć liczy ponad 220 pracowników LGBTQI+ i sojuszników, i została nominowana wśród najlepszych sieci przez British LGBT+ Awards.

lgbt-plus-community-wide1

Narodowość i pochodzenie etniczne

Nestlé od dawna promuje włączanie kulturowe i etniczne. Byliśmy jednym z założycieli inicjatywy Partnering for Racial Justice in Business initiative Światowego Forum Ekonomicznego . Jesteśmy dumni z naszej międzynarodowości oraz silnych lokalnych podstaw. Nestlé globalnie reprezentuje około 177 narodowości, a ponad 85% stanowisk w komitecie zarządzającym w krajach w których działamy, zajmują lokalni pracownicy, którzy reprezentują i są odzwierciedleniem społeczności, dla których działamy.

Wzmacniamy naszą kulturę pracy opartą na szacunku i zerowej tolerancji we wszystkich czterech filarach naszej włączającej polityki, stosując odpowiednie zasady i wytyczne, takie jak nasza Polityka Nestlé przeciwko dyskryminacji, przemocy i molestowaniu w miejscu pracy). Globalne Wytyczne dotyczące Udzielania Pomocy Ofiarom Przemocy Domowej lub Nadużyć wobec Pracowników ; oraz Globalna Polityka Wsparcia Rodzicielskiego Nestlé, która oferuje równorzędne korzyści związane z rodzicielstwem dla par tej samej płci i par różnej płci. Posiadamy również poufny system zgłaszania - Speak Up - który umożliwia pracownikom zgłaszanie swoich obaw i dzielenie się swoją opinią. Regularnie przeglądamy nasze polityki i wytyczne, aby mieć pewność, że odzwierciedlają one najnowsze badania i oczekiwania w tych obszarach.

Staramy się zwiększać świadomość naszych pracowników poprzez szkolenia oraz webinary dotyczące min. inkluzyjnego języka, różnic międzykulturowych czy stereotypów oraz aktywność i wsparcie Ambasadorów Diversity, Equity and Inclusion . Dodatkowo wprowadziliśmy obowiązkowe szkolenia dotyczące przeciwdziałaniu postawom mobingującym, dyskryminacji w miejscu pracy oraz molestowania seksualnego.

race-ethnicity-wide

Codziennie w Nestlé mamy okazję spotkać wyjątkowe osoby o wielkim potencjale. Atmosfera szacunku oraz otwartości daje poczucie bezpieczeństwa, a to sprzyja rozwojowi i kreatywności. Każdy z nas powinien mieć ku temu możliwość - będąc Ambasadorką DEI, chciałabym realnie tworzyć wspierające środowisko pracy dla nas wszystkich!

Do zespołu ambasadorów DE&I zgłosiłem się, ponieważ uważam, że to my możemy i chcemy przybliżać siebie oraz firmę do perfekcji. Ale aby tego dokonać, trzeba zgłębiać wiedzę i w codziennym życiu swoim przykładem wytyczać ścieżki - tak jak mówi jedna z zasad Nestlé, postępować zgodnie z tym, co się głosi. Razem możemy sprawić, że świat Nestlé (i CPW) będzie bliżej perfekcji, jeśli chodzi o zrozumienie pracowników i tolerancję.

Dążę do rzeczywistości, w której u podstaw relacji międzyludzkich jest akceptacja, zrozumienie, otwartość i szacunek. Wierzę w różnorodność, która rozwija, wzmacnia, wzbogaca nas o nowe perspektywy i czyni nasze życie ciekawszym, pełniejszym .​ Bycie ambasadorką DE&I Nestlé Polska daje mi w tym kierunku większą sprawczość i poszerza wachlarz możliwości. Jestem dumna, że mogę być częścią tej inicjatywy.