Sort by
Sort by

Zero odpadów

W 2013 roku Nestlé zobowiązało się do realizacji programu „Zero odpadów”. Zgodnie z jego założeniami strategia firmy w zakresie gospodarki odpadami koncentruje się na zapobieganiu ich powstawaniu w fabrykach m.in. przez optymalizację procesów.

W celu realizacji programu „Zero odpadów” w Polsce wprowadziliśmy w swoich zakładach m.in. nowe standardy operacyjne oraz wizualizację pożądanych zachowań z zakresu ochrony środowiska, jakości i BHP. Ponadto wszystkie urządzenia i systemy w fabrykach są regularnie poddawane przeglądom w celu eliminacji potencjalnych awarii, a tym samym niedopuszczenia do powstania odpadów.

Przeprowadzane są też audyty u dostawców surowców i opakowań, których celem jest weryfikacja zgodności towarów ze specyfikacją. W ten sposób firma zapobiega generowaniu odpadów w postaci produktów o niewłaściwych cechach.

Powstałe odpady są przekazywane przede wszystkim do recyklingu lub odzysku, np. stłuczka szklana do huty szkła. Ponadto osoby zatrudnione w fabrykach przechodzą obowiązkowe szkolenia z zakresu ochrony środowiska, by poznać zasady gospodarowania odpadami, w tym ich selekcji u źródła, czyli już w miejscu wykonywania przez nich pracy.

Przykładem mogą być nasze wszystkie fabryki, w których obecnie 100 proc. odpadów trafia do odzysku – recyklingu, kompostowania, procesu biogazowania, regeneracji, wykorzystania jako paliwo lub inny środek wytwarzania energii.