Sort by
Sort by

Skuteczniej chronimy środowisko: woda w centrum uwagi

W Nestlé zwracamy uwagę na zmiany klimatyczne. Zgodnie z celami opartymi na podstawach naukowych, ciągle ograniczamy emisję gazów cieplarnianych w całym łańcuchu działalności. Priorytetem jest redukcja odpadów. Jeśli to tylko możliwe, ponownie je wykorzystujemy i poddajemy recyklingowi. Wzmacniamy nasz łańcuch dostaw - pomagamy rolnikom, z którymi współpracujemy, we wprowadzaniu praktyk zrównoważonego rozwoju. Woda – priorytet w naszej strategii CSV - stanowi centralny punkt naszych działań. Dlatego nadal ograniczamy jej zużycie na tonę produktu i pomagamy zwiększać dostęp do wody bezpiecznej do spożycia oraz instalacji sanitarnych.

Obok odżywiania i rozwoju obszarów wiejskich, woda jest dziedziną, w której mamy najwięcej punktów stycznych ze społeczeństwem.

W Nestlé dbamy o wodę, koncentrując nasze wysiłki i zasoby na czterech kluczowych obszarach, w których ma ona znaczenie:

  • w naszych fabrykach, nieustannie zwiększając efektywność zużycia wody;
  • w obrębie działów wodnych, pracując z partnerami w celu ochrony wspólnych zasobów wodnych;
  • w całym łańcuchu dostaw rolnych, gdzie wyzwania związane z wodą zagrażają pozyskiwaniu surowców;
  • w społecznościach, w których jesteśmy obecni, aby zwiększać dostęp do czystej wody i urządzeń sanitarnych.

Nieustannie inwestujemy w nasze fabryki, aby dostosować się do lokalnych przepisów i tam - gdzie jest to konieczne - zmniejszać naszą zależność od wody. Jednak, aby osiągnąć cel zrównoważonego zarządzania tym zasobem, musimy podjąć również wysiłki związane ze współpracą poza naszymi fabrykami - z różnymi interesariuszami i społecznościami lokalnymi. To jest korzystniejsze dla wszystkich: zarówno lokalnych interesariuszy mieszkających w obszarach zlewisk, w których prowadzimy działalność, jak i dla nas.

Nasze działania obejmują trójetapowy plan działania: zgodność, doskonałość w zarządzaniu zasobami wody i wspólne działania (patrz poniżej).

Drabina Zarządzania Zasobami Wody

Nasze działania oparte są na Sojuszu na Rzecz Zarządzania Zasobami Wodnymi (AWS – Alliance for Water Stewardship), platformie skupiającej wiele zainteresowanych stron, której jesteśmy członkiem założycielem i współtwórcą. AWS, wiodąca światowa norma certyfikacji prawidłowego zarządzania zasobami wodnymi, stanowi gwarancję, że zużycie wody jest sprawiedliwe pod względem społecznym, zrównoważone pod względem środowiskowym i korzystne pod względem gospodarczym. Promuje najlepsze praktyki zarządzania zasobami wodnymi, pomaga w ocenie ryzyka i potrzeb oraz w skoncentrowaniu naszych wysiłków na kwestiach o największym znaczeniu.

Osiągnęliśmy już wiele, ale jesteśmy gotowi zrobić jeszcze więcej w ramach wszystkich naszych działań. Nestlé Waters zobowiązało się do uzyskania do roku 2020 certyfikacji według standardu AWS dla 20 swoich fabryk, z czego 4 z nich – jedna w Pakistanie i trzy w Kalifornii, mają już te certyfikaty. We wszystkich naszych fabrykach w obu Amerykach rozpoczęły się oceny zarządzania zasobami wodnymi. Natomiast rynki stojące przed wyzwaniami związanymi z wodą, czerpią z doświadczeń projektów pilotażowych zarządzania gospodarką wodną, realizowanych w Europie, Afryce i Azji. Nasze zaangażowanie na rzecz AWS i praca zespołowa są ważnymi katalizatorami zapewnienia bardziej zrównoważonego dostępu do wody, powielania innowacji w zakresie oszczędnego gospodarowania tym zasobem i angażowania innych we wspólne działania na rzecz zrównoważonego użytkowania wspólnych zasobów wodnych.

Jeśli mamy nadal rozwijać się w sposób zrównoważony, musimy postarać się, by zasoby naszej planety były mądrze wykorzystywane. Chcemy, aby nasze produkty były nie tylko smaczniejsze i zdrowsze, ale aby wywierały mniejszy wpływ na środowisko. Naszą ambicją do 2030 roku jest dążenie do zerowego wpływu na środowisko. Ochrona środowiska jest częścią naszej piramidy Tworzenia Wspólnej Wartości, według której woda jest jednym z naszych priorytetów.

Przeczytaj więcej o naszych wysiłkach związanych z zarządzaniem zasobami wodnymi