Sort by
Sort by

Nestlé ogłasza wyniki finansowe za I półrocze 2022

Powrót do informacji prasowych

- Wzrost organiczny wyniósł 8.1%, przy rzeczywistym wzroście wewnętrznym (RIG) 1.7% i pozytywnym wpływie zmian cen na poziomie 6.5%. Wzrost odnotowano w większości regionów geograficznych i kategorii, przy równoczesnym wzroście cen i RIG.
- Całkowita wartość zaraportowanej sprzedaży wzrosła o 9.2% do 45.6 mld CHF (w analogicznym okresie roku 2021: 41.8 mld CHF). Pozytywny wpływ akwizycji netto wyniósł 1.0%. Wpływ zmian kursów walutowych zwiększył sprzedaż o 0.1%.
- Bazowa marża zysku operacyjnego bez wpływu zdarzeń jednorazowych (UTOP) osiągnęła poziom 16.9% po spadku o 50 punktów bazowych. Zaraportowana marża zysku operacyjnego na działalności handlowej (TOP) zmalała o 200 punktów bazowych do 14.7%, głównie z tytułu zdarzeń jednorazowych.
- Zysk bazowy na akcję bez zdarzeń jednorazowych wzrósł o 8.1% przy stałym kursie walutowym i o 7.3% w oparciu o dane zaraportowane – do 2.33 CHF. Zaraportowany zysk przypadający na jedną akcję zmalał o 9.5% do 1.92 CHF.
- Wolne przepływy pieniężne wyniosły 1.5 mld CHF w związku z przejściowym wzrostem kapitału obrotowego i wydatków inwestycyjnych w kontekście ograniczeń w łańcuchu dostaw i wysokiego wolumenu popytu.
- Poczyniono dalsze postępy w zarządzaniu portfelem. W drugim kwartale Nestlé Health Science podjęło decyzję o nabyciu firmy Puravida w Brazylii oraz The Better Health Company w Nowej Zelandii.
- Aktualizacja prognozy na 2022 rok: spodziewamy się organicznego wzrostu sprzedaży na poziomie pomiędzy 7% a 8%. Prognozowana bazowa marża zysku operacyjnego spodziewana jest na poziomie ok. 17.0%. Oczekuje się, że zysk bazowy na akcję w stałej walucie i efektywność kapitałowa wzrosną.
 
Mark Schneider, Nestlé CEO, skomentował: "W pierwszej połowie roku zapewniliśmy silny wzrost organiczny i znaczny wzrost zysku bazowego na akcję. Nasze lokalne zespoły w odpowiedzialny sposób wdrożyły podwyżki cen. Wolumen i asortyment produktów były odporne dzięki sile naszych marek, zróżnicowanej ofercie i wiodącej pozycji na rynku. Dzięki zdyscyplinowanej kontroli kosztów i efektywności operacyjnej ograniczyliśmy wpływ na marżę ze strony bezprecedensowej presji inflacyjnej i ograniczeń w łańcuchu dostaw. Jednocześnie znacząco wzrosły inwestycje za nakłady kapitałowe, digitalizację i zrównoważony rozwój.
Koncentrujemy się na tworzeniu wspólnej wartości zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej. Rosnący brak bezpieczeństwa żywnościowego na świecie oraz zwiększone obawy związane z klimatem, wynikające z nasilenia się nietypowych zjawisk pogodowych, podkreślają znaczenie tego strategicznego kierunku. Nasze podejście „good for you and good for the planet” podkreśla dwa kluczowe filary, które nasza firma urzeczywistnia w sposób niezachwiany, nawet w obliczu znaczących krótkoterminowych wyzwań”.


Pełną informację znaleźć można na stronie:  
https://www.nestle.com/media/pressreleases/allpressreleases/half-year-results-2022