Sort by
Sort by

Nestlé ogłasza wyniki finansowe za rok 2021

Powrót do informacji prasowych

Organiczny wzrost wyniósł 7.5% przy rzeczywistym wzroście wewnętrznym 5.5% (RIG) i pozytywnym wpływie zmian cen na poziomie 2.0%. Wzrost był wspierany przez utrzymanie pozytywnej dynamiki sprzedaży detalicznej, stałą poprawę wzrostów w kanałach out-of-home, wzrost cen i udziałów w rynku.

Całkowita wartość zaraportowanej sprzedaży wzrosła o 3.3% do 87.1 mld CHF (2020: 84.3 mld CHF). Wpływ zmian kursów walutowych zmniejszył sprzedaż o 1.3%. Negatywny wpływ akwizycji netto wyniósł 2,9%.

Bazowa marża zysku operacyjnego bez wpływu zdarzeń jednorazowych (UTOP) osiągnęła poziom 17.4% po spadku o 30 punktów bazowych. Zaraportowana marża zysku operacyjnego na działalności handlowej (TOP) zmalała o 290 punktów bazowych do 14.0%, w dużej mierze odzwierciedlając odpis wartości dotyczący firmy Wyeth.

Zysk bazowy na akcję bez zdarzeń jednorazowych wzrósł o 5.8% przy stałym kursie walutowym i wzrósł o 5.1% w oparciu o dane zaraportowane do 4.42 CHF. Zaraportowany zysk przypadający na jedną akcję wzrósł o 41.1% do 6.06 CHF, w dużej mierze odzwierciedlając zysk ze zbycia akcji L’Oréal.

Wolne przepływy pieniężne zmalały o 14.9% i wyniosły 8.7 mld CHF, odzwierciedlając przejściowo wyższe nakłady inwestycyjne i poziomy zapasów.

Zarząd proponuje podwyżkę dywidendy o 5 centymów do 2.80 CHF na akcję, co oznacza 27 kolejnych lat wzrostu dywidendy. W sumie w 2021 roku 13.9 mld CHF zostało zwrócone akcjonariuszom na bazie dywidendy i wykupu akcji.

Poczyniono dalsze postępy w zarządzaniu portfelem. Rotacja portfela produktowego od 2017 roku wyniosła około 20% całkowitej sprzedaży w 2017 roku.

Prognoza na 2022 rok: spodziewamy się całorocznego wzrostu organicznego sprzedaży na poziomie około 5%. Prognozowana bazowa marża zysku operacyjnego pomiędzy 17.0% i 17.5%. Oczekuje się, że zysk bazowy na akcję w stałej walucie i efektywność kapitałowa wzrosną.

Prognoza średniookresowa: zrównoważony średnio jednocyfrowy wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym. Dalsza umiarkowana poprawa podstawowej marży zysku operacyjnego. Kontynuacja rozważnej polityki alokacji kapitału i poprawa efektywności kapitałowej.

Mark Schneider, CEO Nestlé, skomentował: „W 2021 r. niezmiennie koncentrowaliśmy się na realizacji naszej długoterminowej strategii i zwiększaniu inwestycji rozwojowych, jednocześnie pokonując wyzwania związane z globalnym łańcuchem dostaw. Silny organiczny wzrost i zwiększenie udziałów w rynku osiągnęliśmy dzięki dyscyplinie realizacji strategii, płynnie wprowadzanych innowacjach i intensywnej cyfryzacji. Ograniczyliśmy wpływ wyjątkowego poziomu inflacji dzięki starannemu zarządzaniu kosztami i odpowiedzialnemu ustalaniu cen. Solidny wzrost zysku na akcję dowodzi odporności naszego modelu tworzenia wartości. Cały zespół Nestlé wykazał się wzorową wytrwałością i elastycznością w wymagającym środowisku.

Kontynuowaliśmy ewolucyjne zmiany naszego portfolio, koncentrując się na kategoriach o atrakcyjnych możliwościach wzrostu i zróżnicowanej ofercie. Ostatnie przykłady obejmują przejęcie głównych marek The Bountiful Company oraz zbycie głównych marek wody w Ameryce Północnej.

Konsekwentnie rozwijaliśmy program zrównoważonego rozwoju – pomagamy poprawiać dobrostan naszych konsumentów, regenerować środowisko i wzmacniać społeczności rolnicze.

Kontynuowaliśmy tworzenie wartości dla naszych akcjonariuszy poprzez zdyscyplinowaną alokację kapitału, stale rosnące dywidendy i znaczące wykupy akcji. Patrząc w przyszłość jesteśmy pewni siły naszego modelu tworzenia wartości".

Pełną informację znaleźć można na stronie: https://www.nestle.com/media/pressreleases/allpressreleases/full-year-results-2021