Sort by
Sort by

Send page

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu. Prosimy o dokładnie przeczytanie Warunków i Zasad Użytkowania Serwisu Nestlé Polska S.A. ze świadomością, iż każde użycie naszego serwisu stanowi akceptację Warunków i Zasad wypisanych poniżej.

W całym w serwisie zwroty „my”, „nas”, „nasz”, „Nestlé” oraz „Grupa Nestlé” odnoszą się do Nestlé S.A. i wszystkich stowarzyszonych z Nestlé przedsiębiorstw zależnie od kontekstu. „Ty” odnosi się do każdej osoby odwiedzającej i/lub używającej tego serwisu.

Polityka Poufności Serwisu

Wszelkie dane osobowe lub materiały przesłane do serwisów Grupy Nestlé są przedmiotem Noty o Ochronie Danych Osobowych Grupy Nestlé określonej w Polityce Poufności znajdującej się na tej stronie.

Dokładność, pełność i aktualność informacji

Mimo iż używamy wszelkich rozsądnych sposobów, aby zapewnić dokładność i pełność informacji znajdujących się na tych stronach, nie ponosimy odpowiedzialności gdy informacje udostępniane są niedokładne lub niepełne. Na materiałach zamieszczonych na tej stronie możesz polegać wyłącznie na twoje własne ryzyko. Zgadzasz się, że twoim obowiązkiem jest monitorowanie wszelkich zmian materiałów i informacji zawartych na stronach WWW.

Transmisja

Każda nieosobowa komunikacja lub materiały, które przesyłasz na tą stronę poprzez pocztę elektroniczną lub w inny sposób, włączając dane, zapytania, komentarze, sugestie itp. są i będą traktowane, jako nie-poufne i nie-zastrzeżone. Wszystko, co przesyłasz lub umieszczasz staje się własnością Grupy Nestlé i może zostać użyte dla dowolnego celu, włączając lecz nie ograniczając się do powielania, ujawniania, transmisji, publikacji, rozgłaszania. Ponadto Grupa Nestlé ma prawo do używania do dowolnych celów (włączając, ale nie ograniczając się do rozwijania, tworzenia, reklamowania produktów) wszystkich pomysłów, opracowań graficznych, wynalazków, opracowań, sugestii lub koncepcji zawartych w jakiejkolwiek formie komunikacji z serwisem. Każde takie użycie nie będzie rekompensowane stronie wysyłającej te informacje. Przesyłając informacje, gwarantujesz także, że materiały/zawartość są twoją własnością, że nie są oszczercze i że ich użytek przez Grupę Nestlé nie naruszy praw osób trzecich lub postawi nas w możliwości złamania prawa właściwego. Grupa Nestlé nie jest w żaden sposób zobligowana do używania przedstawionych informacji.

Prawa Własności Intelektualnej
® Zastrzeżony Znak Handlowy Société des Produits Nestlé S.A. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Wszelkie prawa autorskie i inne prawa do wartości intelektualnej we wszystkich tekstach, obrazach i innych materiałach na tych stronach są własnością Grupy Nestlé lub są umieszczone za zgodą właściciela.

Masz prawo przeglądać ten serwis, powielać go poprzez drukowanie, pobierać na twardy dysk lub w celach udostępnienia osobom trzecim. Możesz to robić wyłącznie pod klauzulą nie naruszania wszelkich praw autorskich lub praw majątkowych oraz, że na takich kopiach znajdzie się powyższy znak handlowy. Zabrania się powielania jakiejkolwiek części tego serwisu w celu zarobkowym lub uzyskiwania korzyści ekonomicznych, zabrania się także modyfikowania lub umieszczenia jej w innych pracach, publikacjach lub serwisach.

Znaki Handlowe, logotypy, czcionki i znaki usługowe (zbiorczo Znaki Handlowe) wyświetlone na tym serwisie należą do Société des Produits Nestlé S.A części Grupy Nestlé. Żadna treść zawarta w tym serwisie nie będzie interpretowana, jako udzielanie licencji lub prawa do używania Znaku Handlowego wyświetlanego na stronach. Używanie/nadużywanie Znaków Handlowych wyświetlanych w tym serwisie lub jakiejkolwiek zawartości tego serwisu, za wyjątkiem dostarczonych w tych Zasadach i Warunkach, jest surowo zabronione. Zastrzegamy też, że Grupa Nestlé będzie surowo chronić swoje prawa do własności intelektualnej w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

Łącza do innych serwisów

Łącza na serwisach Grupy Nestlé mogą przenieść cię poza sieć Grupy Nestlé oraz do systemów, za których zawartość, dokładność i funkcjonalności Grupa Nestlé nie ponosi odpowiedzialności. Łącza te podane są w dobrej wierze i Grupa Nestlé nie może być pociągnięta do jakiejkolwiek odpowiedzialności za zmiany, które nastąpiły w serwisach, do których łącze umieściliśmy. Umieszczenie łącza do stron zewnętrznych nie oznacza ich popierania przez Grupę Nestlé. Gorąco zachęcamy do zapoznania się i dokładnego przeczytania dokumentów dotyczących prawa i poufności każdego serwisu, który odwiedzasz.

Gwarancje i Wyłączenie Odpowiedzialności

Tego serwisu WWW używasz na własne ryzyko.

Gwarancja

Serwis ten jest dostępny w stanie, w jakim jest i w miarę dostępności, w związku z czym Grupa Nestlé nie udziela żadnych gwarancji jakiegokolwiek typu nie zależnie od tego czy są określone, domniemane, ustawowe czy inne (włączając gwarancje pokupności, jakości lub przydatności do określonego celu) włączając gwarancję lub rękojmię iż materiały przedstawione na tych stronach będą pełne, dokładne, rzetelne, aktualne, nie naruszające osób trzecich, że dostęp do strony będzie nieprzerwany lub bezbłędny lub wolny od wirusów, że serwis jest bezpieczny, że jakakolwiek porada czy opinia uzyskana od Grupy Nestlé poprzez ten serwis jest dokładna i rzetelna; niniejszym zastrzegamy sobie prawo do wyłączenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub gwarancji.

Zaznaczamy, że niektóre ustawodawstwa mogą nie pozwalać na wyłączenie domniemanych gwarancji, więc niektóre z tych wyłączeń mogą dotyczyć ciebie. Proszę sprawdź lokalne prawodawstwo.

Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia, zawieszenia albo zablokowania bez powiadomienia twojego dostępu do tej strony lub dowolnej funkcjonalności w dowolnym momencie.

Odpowiedzialność

Grupa Nestlé i/lub osoby trzecie zaangażowane w kreacje, produkcję i dostarczenie tego serwisu w naszym imieniu nie są odpowiedzialne w żaden sposób za jakiekolwiek bezpośrednie, incydentalne, ciągłe, pośrednie, specjalne, karne szkody, koszty, straty, wierzytelności itp. wynikłe na skutek twojego dostępu, użytku, niemożliwości użycia, zmianach w zawartości lub wynikłe na skutek twojego dostępu do innych stron poprzez łącza z na naszym serwisie, w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo, oraz za jakiekolwiek działania, które podejmiemy lub nie w odpowiedzi na wiadomości poczty elektroniczne które nam wysłałeś.

Grupa Nestlé i/lub osoby trzecie zaangażowane w kreacje, produkcję i dostarczenie tego serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za utrzymywanie materiałów i usług możliwych dzięki temu serwisowi, ani w związku z tym za zapewnienie zmian, poprawek, publikacji. Wszystkie materiały znajdujące się na tym serwisie są przedmiotem zmiany bez poinformowania.

Ponadto, Grupa Nestlé nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty poniesione na skutek wirusów, które mogą zainfekować twój komputer lub inną własność poprzez użycie, dostęp lub ściąganie jakichkolwiek materiałów na tych stronach. Jeśli decydujesz się na zapis materiałów z tego serwisu robisz to na własne ryzyko.

W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo, zrzekasz się wszelkich roszczeń przeciwko Grupie Nestlé, jej funkcjonariuszy, dyrektorów, pracowników, dostawców i programistów, które mogłyby pojawić się na skutek używania lub dostępu do serwisu.

Działalność Zabroniona

Zabrania się wszelkiej działalności, która przez Grupę Nestlé może zostać domniemana, jako niestosowna lub/i niedozwolona lub zabroniona względem prawa, do którego stosuje się dany serwis, włączając ale nie ograniczając się do:

Każdego czynu, który stanowi naruszenie poufności (włączając przesyłanie danych osobowych osób bez ich zgody) lub innych praw jednostki;

Używania tych stron w celu zniesławienia lub pomówienia Grupy Nestlé, jej pracowników lub innych osób lub działania w sposób naruszający dobre imię Grupy Nestlé;

Przesyłania plików zawierających wirusy mogące uszkodzić własność Grupy Nestlé lub własność innych osób, oraz;

Umieszczania lub przesyłania do tego serwisu jakichkolwiek nieautoryzowanych materiałów włączając, ale nie ograniczając się do materiałów, które w naszej opinii mogą powodować zdenerwowanie, szkodzić lub narażać systemy i bezpieczeństwo sieci Grupy Nestlé i osób trzecich, oszczerczych, rasistowskich, obscenicznych, grożących, pornograficznych lub w inny sposób zabronionych prawem.

Jurysdykcja i prawo właściwe

DOT. SERWISÓW KRAJOWYCH

Dla stron oferujących produkty

Produkty, materiały, oferty i informacje Grupy Nestlé pojawiające się w tym serwisie są skierowane wyłącznie do użytkowników i/lub klientów polskich. Grupa Nestlé nie gwarantuje, że produkty i zawartość serwisu jest właściwa dla lokalizacji innej niż Polska. Proszę skontaktować się ze swoim lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania informacji na temat dostępności produktów w twoim kraju.

Produkty pojawiające się na tym serwisie są jedynie wizualnym odzwierciedleniem i jako takie mogą różnić się rozmiarem, kolorem opakowania itp.

Zarówno ty jak i Grupa Nestlé zgadzacie się, że prawem właściwym jakichkolwiek sporów lub żądań powstałych na skutek lub odnoszących się do użytku tego serwisu będzie prawo polskie.

Dla serwisów informacyjnych

Materiały i informacje Grupy Nestlé pojawiające się w tym serwisie są skierowane wyłącznie do użytkowników polskich. Grupa Nestlé nie gwarantuje, że materiały i informacje zawarte w tym serwisie są właściwe dla lokalizacji innej niż Polska.

Zarówno ty jak i Grupa Nestlé zgadzacie się, że prawem właściwym jakichkolwiek sporów lub żądań powstałych na skutek lub odnoszących się do użytku tego serwisu będzie prawo polskie.

DOT. SERWISÓW GLOBALNYCH

Dla stron oferujących produkty

Grupa Nestlé nie gwarantuje, że produkty i zawartość serwisu jest właściwa lub dostępna w każdym kraju, z którego uzyskujesz dostęp do tych stron. Prosimy skontaktować się ze swoim lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania informacji na temat dostępności produktów w twoim kraju.

Produkty pojawiające się na tym serwisie są jedynie wizualnym odzwierciedleniem i jako takie mogą różnić się rozmiarem, kolorem opakowania itp.

Zarówno ty jak i Grupa Nestlé zgadzacie się że prawem właściwym jakichkolwiek sporów lub żądań powstałych na skutek lub odnoszących się do użytku tego serwisu będzie prawo szwajcarskie i zostaną poddane jurysdykcji sądów szwajcarskich w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

Dla serwisów informacyjnych

Grupa Nestlé nie gwarantuje, że materiały i informacje pojawiające się w tym serwisie są właściwe lub dostępne we wszystkich serwisach krajowych lub językach.

Zarówno ty jak i Grupa Nestlé zgadzacie się, że prawem właściwym jakichkolwiek sporów lub żądań powstałych na skutek lub odnoszących się do użytku tego serwisu będzie prawo szwajcarskie i zostaną poddane jurysdykcji sądów szwajcarskich.

Cookies

Nestlé używa technologii śledzenia (tzw. cookies”). Polityka Grupy Nestlé dotycząca używania cookies jest przedstawiona w Polityce Poufności zlokalizowanej na tej stronie.

Aktualizacja dokumentów prawnych

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania dowolnych zmian i poprawek do powyższego dokumentu. Proszę odwiedzaj tę stronę od czasu do czasu w celu zapoznania się z tymi i nowymi informacjami.

Prawa Autorskie Zastrzeżone © Société des Produits Nestlé S.A.