Sort by
Sort by

Nestlé ogłasza innowacyjny plan przeciwdziałania ryzyku pracy dzieci, wprowadza rozwiązania zwiększające dochody rolników, zapowiada pełne monitorowanie pochodzenia kakao

Nestlé ogłasza nowy plan przeciwdziałania ryzyku pracy dzieci podczas pozyskiwania kakao. Firma stworzyła innowacyjny program zwiększający dochody rolników, który ma podnieść poziom życia rodzin uprawiających kakao i przyspieszyć wdrażanie praktyk rolnictwa regeneracyjnego oraz zasad równości płci. Bezpośredni dodatek finansowy w gotówce otrzymają gospodarstwa stosujące dobre praktyki takie, jak posyłanie dzieci do szkoły czy stosowanie optymalnych metod upraw. Program Nestlé wspiera transformację procesu pozyskiwania kakao, aby w pełni monitorować jego pochodzenie. Intensyfikując działania na rzecz zrównoważonego pozyskiwania kakao, Nestlé zainwestuje 1,3 miliarda franków szwajcarskich do 2030 roku, co oznacza ponad trzykrotne zwiększenie dotychczasowego corocznego poziomu inwestycji w tym obszarze.
pr-living-income-cocoa-wide
Powrót do informacji prasowych

To nowatorskie podejście wspiera rolników i ich rodziny w bardziej zrównoważonym uprawianiu kakao. Dodatki finansowe będą stymulować te praktyki rolnicze, których długofalowym celem jest poprawa jakości życia lokalnych społeczności. Dzięki nowemu podejściu Nestlé gospodarstwa uprawiające kakao będą premiowane nie tylko za ilość i jakość plonów, ale również za pozytywny wpływ na środowisko i lokalną społeczność. Nowe świadczenia stanowią dodatek do już wypłacanych przez Nestlé dopłat, wprowadzonych przez rządy Wybrzeża Kości Słoniowej i Ghany, oraz wypłacanych już przez firmę premii za certyfikowane kakao. Tak pozyskiwane kakao jest oceniane pod kątem standardów zrównoważonego rolnictwa przez niezależną organizację Rainforest Alliance, która wspiera społeczny, ekonomiczny i środowiskowy dobrostan rolników i lokalnych społeczności.

Społeczności uprawiające kakao stoją w obliczu ogromnych wyzwań, takich jak: powszechne ubóstwo na terenach wiejskich, rosnące zagrożenia klimatyczne oraz brak dostępu do usług finansowych czy podstawowej infrastruktury – wody, opieki zdrowotnej i edukacji. Te złożone czynniki zwiększają ryzyko pracy dzieci w rodzinnych gospodarstwach rolnych. Nowa inicjatywa Nestlé skupia się na pierwotnych przyczynach pracy dzieci i odpowiada na nie, bazując na współpracy z partnerami, w tym lokalnymi władzami i w oparciu o obiecujące wyniki pilotażu programu.

Pragniemy mieć namacalny, pozytywny wpływ na sytuację coraz większego grona rodzin uprawiających kakao, zwłaszcza na obszarach gdzie ubóstwo jest powszechne, a zasoby ograniczone. Wszystko po to, by pomóc w zniwelowaniu różnic w dochodach rolnikówkomentuje Mark Schneider, CEO NestléBazując na naszych wieloletnich wysiłkach na rzecz zrównoważonego pozyskiwania kakao, będziemy nadal wspomagać uczestnictwo dzieci w edukacji szkolnej, wzmacniać pozycję kobiet, popularyzować ulepszone metody uprawy i ułatwiać pozyskiwanie środków finansowych. Wierzymy, że wspólnie z rządami, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w obszarze pozyskiwania kakao możemy poprawiać życie rodzin rolników i dać ich dzieciom szansę na naukę i rozwój w bezpiecznym i zdrowym środowisku.

Dodatki gotówkowe znacznie zwiększają dochody

Program premiuje praktyki, które zwiększają wydajność upraw i pozwalają zapewnić dodatkowe źródła finansowe gospodarstwom, co w efekcie ma zmniejszyć różnice w dochodach oraz wspomóc ochronę dzieci. Wdrażając te praktyki, gospodarstwa mogą zyskać dodatkowe zarobki do 500 franków szwajcarskich rocznie przez pierwsze dwa lata programu. Wyższe dodatki na początku programu pozwolą przyspieszyć wdrażanie dobrych praktyk rolniczych oraz umożliwią szersze oddziaływanie. Gdy program zacznie przynosić efekty, dodatki dla rolników będą wynosić 250 franków szwajcarskich. Co istotne, wypłacanie świadczeń nie będzie zależnie od ilości dostarczanego kakao – program uwzględnia również mniejsze gospodarstwa i także im zapewnia środki. W odróżnieniu od dotychczas stosowanych modeli, program oferuje również wsparcie finansowe dla współmałżonka rolnika – osoby, która zazwyczaj jest odpowiedzialna za wydatki domowe i opiekę nad dziećmi. Dzieląc środki pomiędzy małżonków, program pomaga wzmocnić pozycję kobiet i wyrównywać szanse między płciami. Przykłady praktyk, do których zachęca Nestlé to:

 • zapisanie do szkoły wszystkich dzieci w wieku 6-16 lat z danego gospodarstwa domowego;
 • wdrażanie dobrych praktyk rolniczych, takich jak np. przycinanie drzew, które poprawiają wydajność upraw;
 • prowadzenie działań agroleśniczych w celu zwiększenia odporności upraw na klimat, poprzez np. sadzenie drzew cieniujących;
 • różnicowanie źródeł dochodu np. poprzez uprawę innych roślin, hodowlę zwierząt (np. kurczaków), pszczelarstwo lub przetwarzanie innych produktów (np. maniok).
   

Środki będą przekazywane przez bezpieczne transfery mobilne, umożliwiające monitorowanie płatności między dostawcami Nestlé a docelowymi odbiorcami. Ponieważ utrzymanie równowagi finansowej na przestrzeni roku często okazuje się wyzwaniem, dodatki finansowe będą przekazywane w okresach, gdy są najbardziej potrzebne. Na podstawie uzgodnień z rolnikami ustalono, że będzie to czas rozpoczęcia nauki szkolnej oraz okres przed porą deszczową. Partnerzy zewnętrzni, w tym International Cocoa Initiative i Rainforest Alliance, będą współpracować z Nestlé w celu monitorowania zaangażowania uczestników.

Wsparcie rolników we wdrażaniu zrównoważonych, skalowalnych praktyk

Bazując na pozytywnych efektach pilotażu zrealizowanego w 2020 roku z udziałem 1000 rolników z Wybrzeża Kości Słoniowej, w 2022 roku Nestlé rozszerzy program na 10 000 rodzin w tym kraju.  W 2024 roku do programu dołączy Ghana. Nastąpi wówczas ocena wyników tej fazy testowej i dostosowanie programu przed planowanym do 2030 roku włączeniem do niego wszystkich rodzin uprawiających kakao w globalnym łańcuchu dostaw Nestlé. Firma pomoże zapewnić rolnikom zasoby, szkolenia oraz rozwiązania społeczne i finansowe, które pozwolą im dokonać trwałych zmian poprzez:

 • udoskonalenie istniejącego systemu monitorowania i naprawiania szkód, aby pomóc w identyfikacji, zapobieganiu i przeciwdziałaniu ryzyku związanemu z pracą dzieci oraz by zwiększać liczbę zapisów do szkół;
 • oferowanie rodzinom szkoleń w ramach systemu Gender Action Learning System oraz z zakresu planowania finansów domowych i przedsiębiorczości;
 • coroczne organizowanie i szkolenie lokalnych grup do przycinania drzew i wykonywania innych wskazanych praktyk rolniczych w ramach danej spółdzielni;
 • zapewnienie możliwości dywersyfikacji dochodów rolników i ich małżonków;
 • pomoc w zakładaniu wiejskich stowarzyszeń oszczędnościowo-pożyczkowych, adresowanych w szczególności do kobiet, w celu zachęcania do oszczędzania, a także udzielanie pożyczek na małe przedsięwzięcia biznesowe.
   

Informacje od rolników i spółdzielni, jak również bieżące dane gromadzone i oceniane przez partnerów zewnętrznych będą wykorzystywane do informowania, modyfikowania i ulepszania programu w miarę jego rozszerzania. Niezależny nadzór zapewni wielostronny i strategiczny komitet doradczy zarządzany przez IDH-The Sustainable Trade Initiative, wiodącą fundację, która pracuje nad równoważeniem międzynarodowych łańcuchów dostaw.

Monitorowanie pochodzenia kakao: od uprawy do fabryki

W ramach programu Nestlé przekształci swój globalny system pozyskiwania kakao, aby zapewnić pełen monitoring pochodzenia i odpowiednią klasyfikację swoich produktów z zawartością tego składnika – od miejsca pozyskania do fabryki. Pozwoli to na transformację łańcucha dostaw Nestlé oraz szerzej pojętej branży. Firma wprowadzi do oferty linię produktów wykorzystujących kakao uzyskane w ramach programu, umożliwiając konsumentom wpływ na poprawę jakości życia plantatorów oraz ochronę najmłodszych. Jako pierwsza planowana jest linia produktów KitKat w 2023 roku.

Nasze działania mogą być katalizatorem zmian w ważnym – i bliskim naszym sercom - obszarze. Przyczynią się one do zwiększenia odpowiedzialności i przejrzystości w całej branży w czasach, gdy klienci, pracownicy i społeczności coraz częściej oczekują od firm realizacji wspólnych wartościkomentuje Magdi Batato, wiceprezes i dyrektor operacyjnyDzięki monitorowaniu pochodzenia kakao pomożemy budować zaufanie konsumentów do naszych produktów i odpowiemy na rosnące zapotrzebowanie na kakao pozyskiwane w sposób odpowiedzialny i zrównoważony.

Ogłaszana dziś inicjatywa opiera się na wieloletnich wysiłkach Nestlé w zakresie zwalczania ryzyka związanego z pracą dzieci przy pozyskiwaniu kakao. Od 2009 roku firma inwestuje w zrównoważony rozwój poprzez Nestlé Cocoa Plan. Dzięki wprowadzonemu w 2012 roku rzetelnemu systemowi monitorowania i działań naprawczych 149 443 dzieci objęto pomocą chroniącą je przed ryzykiem pracy, jak również wybudowano lub wyremontowano 53 szkoły. System ten jest obecnie standardem branżowym, według którego firmy monitorują swoje łańcuchy dostaw.